Regulamin

Poznaj nasze zasady

 1. Warunki ogólne
  1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z usług zamieszczonych na stronie SweetSites.eu prowadzonej przez Grzegorza Pakuła zamieszkałego w Stare Załubice ul. Mazowiecka 146B 05-255.
  2. Korzystanie z usług Wykonawcy określa pełną akceptacje regulaminu.
  3. W sprawach nie uregulowanych przedmiotowym regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy kodeks cywilny, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy oprawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Warunki korzystania z usług
  1. Zamówienie złożone przez Klienta musi mieć formę e-maila wyrażającego wolę zamówienia danej usługi bądź e-maila akceptującego projekt zamówiony wcześniej drogą ustną.
  2. Wystawienie faktury odbywa się poprzez firmę Useme sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która zabezpiecza transakcje.
  3. Wyżej wymieniony Wykonawca zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim, lecz wykorzystywać je zgodnie z przeznaczeniem w myśl ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Zasady akceptacji projektów
  1. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z projektem przedłożonym mu przez Wykonawce i w przypadku jego aprobaty tak pod względem graficznym jak i merytorycznym – wyrażenia swojej akceptacji w drodze e-mailowej bądź innej pisemnej.
  2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy wykryte po akceptacji projektu przez Klienta.
  3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy w projekcie przesłanym przez Klienta.
  4. Klient ponosi odpowiedzialność za naruszenie dóbr osobistych i praw autorskich osób trzecich w materiałach i informacjach przekazanych Wykonawcy.
  5. W przypadku stwierdzenia wad prawnych materiałów i informacji przekazanych Wykonawcy, ten zastrzega sobie prawa odstąpienia od realizacji zamówienia.
  6. Termin realizacji projektu zostanie uzgodniony indywidualnie z Klientem w zależności od stopnia skomplikowania projektu.
  7. Termin wykonania usługi liczony jest od następnego dnia roboczego po dniu zaakceptowania przez klienta projektu graficznego.
 4. Kalkulacje kosztów projektów
  1. Wykonawca wykonuje kalkulacje kosztów realizacji projektu w ciągu 7 dni od daty złożenia zapytania.
  2. Kalkulacja zawiera ceny jednostkowe usług i produktów, koszty techniczne,przybliżony termin realizacji oraz koszt projektu.
  3. Podane w kalkulacji ceny są cenami netto.
 5. Płatność i ceny
  1. Płatność za wykonane usługi następuje na podstawie wystawionej faktury VAT
  2. Ustalona z Klientem kwota w formularzu zamówienia obejmuje:
   1. Wykonanie trzech różnych projektów graficznych po nie zaakceptowaniu poprzedniego.
   2. Wykonanie do trzech poprawek w jednym z przedstawionych projektów, zgodnie z sugestiami Klienta.
   3. wykonanie ostatecznej wersji wybranego projektu.
  3. Cena wykonania projektu jest równoznaczna z zakupem majątkowych praw autorskich.
  4. Do chwili zapłaty przez Klienta na rzecz Wykonawcy całej ceny uzgodnionej za projekt, wszelkie prawa do projektu przysługują Wykonawcy
 6. Warunki reklamacji
  1. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od wykonania zamówienia.
  2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od momentu zgłoszenia reklamacji.
  3. Wykonawca zobowiązuje się do naprawy niekompletnego projektu w przypadku wszelkich problemów wynikających z jego winy.
 7. Postanowienia końcowe
  1. Złożenie zamówienia u Wykonawcy oznacza akceptację niniejszego regulaminu i warunków reklamacji.
SweetSites.eu | Agencja Kreatywna | Zdobądź klienta już dziś

©2020 SweetSites.eu Wszelkie prawa zastrzeżone